Politika společnosti

Životní prostředí
Životní prostředí je společným domovem všech živých organismů, včetně nás, lidí. Jeho kvalita se přímo úměrně odráží na kvalitě našich životů. Proto ochrana a prevence negativních dopadů jsou klíčovými pravidly, kterými se řídí naše kroky. Mezi pracovníky pracujícími pro naši společnost rozšiřujeme povědomí o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce, působíme na své dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí.
Udržitelný rozvoj
Lidská civilizace se neustále posouvá vpřed. Tento pokrok a rozvoj však nemůže být poháněn na úkor ostatních živých tvorů a kvality jejich životního prostředí. Vše musí probíhat ve zdravé rovnováze, ke které musí přidat energii a zdravý úsudek každý z nás. Budoucnost je v našich rukou.
Inovace Pro zdárné plnění náročných cílů naší práce a udržitelného rozvoje je nutné se neustále zlepšovat. Cílem je přinášet pozitivní ZMĚNU prostřednictvím inovací, které nejen že sníží dopady do životního prostředí, zvýší kvalitu procesů, ale i ušetří finanční prostředky.
Zákazník Uplatňujeme zákaznický přístup s důrazem na:

- spolehlivý a flexibilní přístup k plnění závazků

- maximální profesionalitu při realizaci služeb

- aplikaci moderních postupů pro minimalizaci negativních dopadů do ŽP

- zákazníka jako partnera při hledání příležitostí pro inovace a zlepšení

- dlouhodobé, vyvážené a otevřené vztahy s klientem
Stát a veřejnost
Plnění veškerých s naší činností souvisejících zákonných norem bereme jako základní stavební kámen našich aktivit. Otevřené řešení problémů, korektní komunikace s širokou veřejností a hledání společných projektů jsou předpokladem pro neustálé zlepšování kvality životního prostředí a posilování image naší společnosti.
Zaměstnanec Kvalitní a motivovaný zaměstnanec s vysokou odborností je klíčem k úspěšnému plnění stanovených cílů a úkolů. Pravidelnou informovaností o ochraně životního prostředí, o jakosti a zásadách bezpečnosti práce zajistíme kvalitativní posun ve vztahu ke společnosti a našim zákazníkům.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Společnost vytváří svým zaměstnancům zdravé a bezpečné pracovní podmínky v souladu s příslušnými právními požadavky. Účinná prevence vzniku úrazů a nemocí z povolání je snahou řízení všech činností spojených s plněním všech úkolů. Svým přístupem a nastavenými postupy chráníme zdraví všech našich partnerů a pracovníků pracujících pro naši společnost.
Etika Etické hodnoty jsou základem našeho přirozeného chování. Jejich dodržováním v duchu vzájemného respektu a korektnosti jednání naplňujeme každý den dobrým pocitem z dobře vykonaného díla.
Budoucnost Inovace, úspěch a prosperita společně se silným finančním zázemím jsou základními předpoklady pro dlouhodobě udržitelné podnikání.